Back

L’objectiu principal del Departament d’Orientació i Psicopedagògic del Col·legi Sant Josep, és acompanyar el creixement personal dels nostres alumnes.

El nostre enfocament parteix d’una visió global de l’alumne, on es té en compte els aspectes evolutius, emocionals i socials de la persona. Des d’un paradigma inclusiu, es promouen respostes educatives adaptades a les necessitats de les alumnes i dels alumnes individuals i dels grups.

Treballem coordinadament i en col laboració amb les famílies, amb els i les mestres, amb l’Equip Directiu i amb els Centres externs i de l’entorn.

Atenció a l'alumnat.

 • Acolliment de nova incorporació (entrevista).
 • Avaluació psicopedagògica (lliurament d’informes).
 • Intervenció pedagògica (identificació de barreres).
 • Orientación escolar (encaminada a millorar el seu progres acadèmic, referides a tècniques d’estudi, gestió d’emocions, presa de decisions, resolució de conflictes, refors individual i grupal…).
 • Orientació vocacional (per a l’elecció adequada d’itineraris).
 • Atenció individualitzada (afavorir un major autoconeixement i ajuts del seu procés de maduració i presa de decisions).

Col·laboració amb els tutors i professors.

 • Reunions programades (amb els tutors per a planificar les tutories i les co-tutories, seguiment de casos).
 • Pas d’informació inter-etapes.
 • Participació en les sessions d’avaluació (assessorar i completar la informació que pugui ser d’interès en el procés d’avaluació).
 • Elaboració i participació de documents (per a la formació del professorat).
 • Col·laboració en l’adopció de mesures d’atenció a la diversitat de l’alumnat amb el fi de millorar el procés d’ensenyament i d’aprenentatge.

Atenció a les famílies

 • Reunions grupals (explicacio de les proves psicopedagogiques realitzades als alumnes i que s’entreguen de manera individualitazada, els informes i valoracions).
 • Entrevistes individuals (se’ls facilita orientació sobre els aspectes que incideixen en el procés maduratiu personal dels seus fills/es i en la millora del seu rendiment acadèmic).

Assesorament a l'Equip Directiu

 • Coordinar l’elaboració, revisió i avaluació de diferents plans i projectes.
 • Coordinar la Comissió d’Atenció a la Diversitat.